පීඑන්ජී සංස්කාරකයPNG සංස්කාරකය: PNG අන්තර්ජාලය හරහා සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද?

1. PNG එකක් සංස්කරණය කිරීමට, ගොනුව උඩුගත කිරීමට අපගේ උඩුගත කිරීමේ ප්‍රදේශය ඇද දමන්න හෝ ක්ලික් කරන්න

2. ඔබගේ ගොනුව විවෘත වනු ඇත

3. ඔබට PNG මාර්ගගතව සංස්කරණය කිරීමට හැකි වනු ඇත

4. ඔබ ඔබේ PNG සංස්කරණය කර අවසන් වූ පසු, ඔබට එය සුරැකිය හැක.

PNG සංස්කාරකය

මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න
3.1/5 - 35 ඡන්ද