អ្នកកែសម្រួល PNGកម្មវិធីនិពន្ធ PNG: របៀបកែសម្រួល PNG តាមអ៊ីនធឺណិត

1. ដើម្បីកែសម្រួល PNG អូស និងទម្លាក់ ឬចុចលើតំបន់ផ្ទុកឡើងរបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឡើងឯកសារ

2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងបើក

3. អ្នកនឹងអាចកែសម្រួល PNG របស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត

4. នៅពេលអ្នកកែសម្រួល PNG របស់អ្នករួចរាល់ អ្នកអាចរក្សាទុកវាបាន។

កម្មវិធីនិពន្ធ PNG

វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ
3.1/5 - 35 ការបោះឆ្នោត